Mládež v meste

Samospráva Mesta Žiar nad Hronom podporuje participáciu mládeže na miestnej úrovni už viac rokov. Od roku 2009 je vytvorená pozícia koordinátora práce s mládežou, ktorá patrí do kancelárie primátora mesta. Náplňou práce koordinátora práce s mládežou je aktívne spolupracovať s inštitúciami mesta Žiar nad Hronom, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a koordinovať ich činnosť a vzájomnú spoluprácu. Do tejto spolupráce sa snažiť zahrnúť aj inštitúcie, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobností mesta Žiar nad Hronom. Aktívne vyhľadáva možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Žiar nad Hronom, Iniciuje vznik neformálnej skupiny mladých ľudí - Mestský mládežnícky parlament mesta Žiar nad Hronom - riadi a usmerňuje ich činnosť. Práca koordinátora s mládežou má za cieľ vytvoriť systematickú a strategickú prácu s mládežou na území mesta a udržiavať vzájomnú spoluprácu medzi všetkými inštitúciami pracujúcimi s deťmi a mládežou, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, prípadne i mimo nej.

Podpora mládeže a vytváranie podmienok pre ich rozvoj, patrí medzi základné priority mesta Žiar nad Hronom. Preto v roku 2009 vytvorilo pozíciu Koordinátora práce s mládežou, ktoré spadá v organizačnej štruktúre pod Kanceláriu primátora mesta MsÚ. Cieľom koordinátora je vytvoriť systematickú a strategickú prácu s mládežou na území mesta a udržiavať vzájomnú spoluprácu medzi všetkými inštitúciami pracujúcimi s deťmi a s mládežou, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, prípadne i mimo nej.

Koordinátor práce s mládežou zastrešuje:

  • Aktívnu spoluprácu s inštitúciami pracujúcimi s deťmi a s mládežou pôsobiacimi v meste aj mimo neho.
  • Aktívne vyhľadávanie možností realizácie projektov zameraných na deti a mládež.
  • Aktívne vyhľadávanie možností financovania realizovaných projektov z mimorozpočtových zdrojov mesta.
  • Iniciovanie, usmerňovanie a riadenie činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu (MMP).